Jak zapisać się do PZN

Jesteś osobą niepełnosprawną wzrokowo? Chcesz zostać członkiem naszej organizacji? przeczytaj poniższy tekst i sprawdź czy spełniasz warunki, aby stać się jednym z Nas!

Kto może zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych

Członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Niewidomych może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, bądź została uznana przez inny organ orzekający za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Kandydat powinien przedłożyć ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r., także uprawniają do członkostwa w Związku.

Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna: w wieku do lat 16, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną lub osoba, która ukończyła 16 lat i ze względu na stan zdrowia nie może wypełniać obowiązków członka zwyczajnego. Członkom podopiecznym przysługują wszystkie uprawnienia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkiem zwyczajnym i podopiecznym związku może być również cudzoziemiec, o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Polski i posiada stosowne orzeczenie.
Zatem członkiem Polskiego Związku Niewidomych nie może być osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Musisz mieć udokumentowane uszkodzenie wzroku stosownym orzeczeniem. Zaświadczenie dotyczące jednostki chorobowej czy mocy dioptrii w okularach nie stanowią podstawy przyjęcia do Związku.

Aktualnie w Polsce zespoły orzekające o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok określają:
Znaczny stopień niepełnosprawności u osoby, która utraciła całkowicie widzenie; ma ostrość wzroku (po korekcji) w lepszym oku równą lub poniżej 0,05, ma zawężone pole widzenia do 20°.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzekany jest osobom z obniżeniem ostrości wzroku (po korekcji) w oku sprawniejszym w granicach 0, 06-0, 1 lub/i zwężeniem pola widzenia do 30°.

Lekki stopień niepełnosprawności orzekany jest osobom, u których ostrość wzroku w oku lepszym i po korekcji wynosi nie więcej niż 0,3.

U dzieci poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności.
Za niepełnosprawne uznaje się dziecko z wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku powodującą znaczne ograniczenia jego sprawności, tj. obniżenie ostrości w oku lepszym do 5/25 lub 0, 2 wg skali Snellena, po wyrównaniu
wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do 30°.

 

Legitymacja PZN

Po orzeczeniu stopnia niepełnosprawności musisz udać się do jednostki powiatowej PZN – koła w miejscu zamieszkania (adresy znajdziesz na naszej stronie). Wstępując do Polskiego Związku Niewidomych otrzymasz legitymację członkowską. Jest to dokument potwierdzającym przynależność członka PZN do organizacji.
Polski Związek Niewidomych wydaje legitymacje: członkom zwyczajnym oraz członkom podopiecznym. W legitymacji członka podopiecznego do lat 16 nie wpisuje się stopnia niepełnosprawności, a w legitymacji dziecka do lat 4 nie wymaga się fotografii.

 

Uprawnienia wynikające z posiadania legitymacji PZN

Posiadając legitymację PZN zyskujesz możliwość korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia oferowanych przez Związek. Ponadto legitymacja PZN zawiera wkładkę z podstawowymi przepisami o ulgach oraz informację w 4 językach informującą że jesteśmy osobą niepełnosprawną wzrokowo co jest przydatne przy wyjazdach zagranicznych.

 

Co jest potrzebne przy przyjęciu:
  • Aktualne zdjęcie - 1 szt.
  • Orginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność z tytułu wzroku
  • Opłata za legitymację - 8,00 zł.
  • Składki roczne - 52 zł. (można wpłacać też w formie półrocznej, 2 razy po 24 zł.)